امروز سه شنبه 28 آبان 1398
aghaghia.cloob24.com
  1
  Image result for ‫درس 14 علوم ششم‬‎

  1. چرا انسان از وسایل ارتباط شخصی استفاده می کند؟ زیرا انسان همیشه از وسیله ای برای برقراری ارتباط استفاده می کند تا بتواند پیام خود را به دیگران برساند.
  2. مضرات برخی وسایل ارتباط شخصی دانش آموزان را بیان کنید. استفاده ی بیش از حد از اینترنت تلفن همراه و بازیهای رایانه ای باعث می شود که کارهای دیگرمان را انجام ندهیم و ناراحتی و مشکلات روحی و روانی برایمان ایجاد شود.
  3. درباره ی نقاط ضعف و قوت هر یک از وسایل زیر مواردی را بیان کنید.
  تلفن
  قوت: امکان برقراری ارتباط با دیگران در کمترین زمان ممکن
  ضعف: باعث می شود که کمتر به دیدن یک دیگر برویم.
  تلفن همراه
  قوت: امکان برقراری ارتباط در هر مکان و در هر لحظه از شبانه روز ارسال پیامک و...
  ضعف: امواج آن برای انسان مضر است
  رایانه
  قوت: تبادل اطلاعات انجام بسیاری از کار های شخصی مانند پرداخت ها جمع آوری اطلاعات خرید اینترنتی و...
  ضعف: عادت کردن به اینترنت و بازی های رایانه ای  باعث ایجاد بیماریهای روحی و روانی می شود.
  4. مواردی از وسایل ارتباط شخصی را در گذشته بیان کنید.
  1. به کمک مشعل در ارتفاعات  2.  انتقال صدا 3.استفاده از اسب های تندرو   4.تلگراف
  5. چرا وسایل ارتباط شخصی با گذشت زمان تغییر کرده اند؟ برای این که آدمی بتواند راحت تر و بهتر با دیگران ارتباط برقرار کند هم چنین اطلاعات را سریعتر انتقال دهد کار های اقتصادی تبادل کالا و خدمات بهتر و سریعتر انجام شود.
  0
  به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت 3 جمله ی خبری
  قافیه: آموخت و برافروخت
  فعل: آموخت و برافروخت (روشن کرد)
  آرایه ها: تشبیه (چراغ دل و نور جان) و تناسب (دل و جان - فکر و جان)
  مفعول: فکرت و چراغ دل
  ترکیب اضافی: چراغ دل - نور جان
  معنی: به نام خدایی که برای روح و جان، عقل و خرد را قرار داد و دل را از مایه ی جان و روح روشن کرد. 

  ز فضلش هر دو عالم گشت روشن                    ز فیضش خاک آدم، گشت گلشن    2 جمله ی خبری
  قافیه: روشن و گلشن
  نهاد: هر دو عالم - خاک آدم
  فعل: گشت - گشت (هر دو ماضی)
  آرایه: خاک آدم گلشن شدن کنایه از شاداب شدن و روح گرفتن
  معنی: از بخشندگی و رحمتش هر دو جهان روشن شد و از مهرش گل (خاک) آدمی تبدیل به گلستان شد.

  جهان جمله، فروغ نور حق، دان                       حق اندر وی، ز پیدایی است پنهان    2 جمله امری و خبری
  قافیه: دان و پنهان
  نهاد: در مصراع اول «تو» که محذوف است و در مصراع دوم «حق»
  فعل: دان - است (هر دو مضارع)
  آرایه: تضاد (پیدا و پنهان) و تناسب (فروغ و نور)
  مفعول: جهان
  ترکیب اضافی: فروغ نور - نور حق
  قید: جمله (به معنی سراسر)
  معنی: تمام جهان را پرتوی از مهر خداوند بدان چرا که او از بس آشکار است، پنهان به نظر می رسد.

  خرد را نیست تاب نور آن روی                      برو از بهر او، چشم دگر جوی    3 جمله خبری، امری، امری
  قافیه: روی و جوی 
  فعل: نیست، برو، جوی (هر سه مضارع)
  نهاد: جمله ی اول «خرد» و جمله ی دوم و سوم «تو» که محذوف است.
  مفعول: تاب نور آن روی - چشم دگر
  ترکیب اضافی: تاب نور - نور روی
  آرایه: تاب نور روی نداشتن کنایه از ناتوانی و عاجز بودن - چشم دگر جستن کنایه از ظاهر را رها کردن و به دنبال حقیقت رفتن و تناسب (روی و چشم) و تشخیص (خرد را تاب نیست)
  معنی: عقل انسان توانایی درک نور خداوندی را ندارد، برای دیدن خداوند باید او را با چشم دل جستجو کرد نه با چشم سر.

  در او هرچه بگفتند از کم و بیش                نشانی داده اند از دیده ی خویش     2 جمله ی خبری
  قافیه: بیش و خویش
  فعل: بگفتند و داده اند (ماضی)
  نهاد: در هر دو جمله «آنها» که محذوف است.
  مفعول: در مصراع اول «هرچه» و در مصراع دوم «نشانی»
  ترکیب اضافی: دیده ی خویش
  آرایه: تضاد(کم و بیش) 
  معنی: هر چه که دیگران درباره ی خداوند گفته اندف در حقیقت نوع نگاه و ادراک خود را بیان نموده اند.

  به نزد آنکه جانش در تجلی است                همه عالم کتاب حق تعالی است   2 جمله ی خبری
  قافیه: تجلی و حق تعالی                   ردیف: است و است
  نهاد: جانش - همه عالم
  آرایه: جان در تجلی بودن کنایه از همراه شدن با خداوند است. و تشبیه (عالم به کتاب تشبیه شده است)
  ترکیب اضافی: کتاب حق تعالی
  معنی: در نظر کسی که جان و روحش جلوه گاه و آینه ی خداوند باشد، تمام دنیا مانند کتابی است که هر صفحه از آن راهی برای شناخت خداوند است.
  0
  دانش آموزان عزیز سؤالات زیر را در دفتر ریاضی وارد کنید و به همراه راه حل روز شنبه ارائه دهید. 

  1. یک برنامه کامپیوتری در هر ثانیه حجمی از داده را دو برابر می کند و در پوشه ای به ظرفیت 1 گیگابایت قرار می دهد. در ثانیه 46 اُم ظرفیت پوشه تکمیل می شود. در ثانیه چندم حجم این داده نصف ظرفیت تکمیل شده است؟

  الف) 23                                        ب) 36                                     ج) 40                                         د) 45


  2. پدر علی تعدادی کارت که روی آن شماره هایی نوشته شده است به علی داده است.
  شرایط زیر در کارت ها برقرار است:
  - تمامی شماره ها از 79 کمتر هستند.
  - تمامی شماره ها فرد هستند.
  - هیچکدام از شماره ها مضرب 5 نیستند.
  - شماره ها می توانند تکراری باشند.
  علی به دلخواه 7 کارت برمی دارد و شماره های روی آن را با هم جمع می کند. کدام یک از اعداد زیر نمی تواند مجموع این اعداد باشد؟


  الف) 123                    ب) 129                ج) 130                     د) 133


  - با توجه به متن زیر به سؤالات 3، 4 و 5 پاسخ دهید:
  همانطور که می دانید اعداد طبیعی از 1 آغاز می شوند و تا بی نهایت ادامه دارند. اگر یک عدد طبیعی را در خودش ضرب می کنیم یک مربع کامل ساخته می شود. اعداد زیر مثال هایی از مربع کامل هستند.
   
  3x3   2x2        1x1   

  یک عدد را مربع آزاد می گوییم هرگاه تعداد اعداد مربع کاملی که بر آنها بخشپذیر است فقط 1 باشد. به عنوان مثال 6 یک مربع آزاد است زیرا تنها عدد مربع کاملی که به آن بخشپذیر است عدد 1 است. اما 12 مربع آزاد نیست، زیرا علاوه بر 1 بر 4 نیز بخشپذیر است. اگر عددی که مربع آزاد نیست در یک عدد طبیعی ضرب شود، حاصل همچنان مربع آزاد نخواهد بود، زیرا عدد حاصل همچنان بر بیش از 1 مربع کامل بخشپذیر خواهد بود.
  اگر یک عدد طبیعی را 3 بار در خودش ضرب کنیم، یک مکعب کامل ساخته می شود.
  اعداد زیر مثل هایی از مکعب کامل هستند.
   
       27 = 3x3x3  8=2x2x2      1= 1x1x1  
  3. در بین اعداد 20 تا 30 چند مربع آزاد وجود دارد؟


  الف) 6                    ب) 7                ج) 8                    د) 9


  4. با توجه به توضیحات متن اگر بخواهید یک مکعب آزاد بسازید کدام یک از اعداد زیر را نمی توانید پیشنهاد دهید.

  الف) 7                    ب) 9                ج) 13                     د) 16


  5. کدام یک از اعداد زیر صحیح نیست؟
  الف) اعداد اوّل (اعدادی که فقط بر خودشان و یک بخشپذیر باشند.) حتما مربع آزاد هستند.
  ب) جمع دو عدد مربع آزاد متمایز حتما مربع آزاد است.
  ج) ضرب دو عدد مربع آزاد متمایز می تواند مربع آزاد باشد.
  د) اعداد مکعب آزاد می توانند مربع آزاد نباشند.
  0
  این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است.
  خلق: آفریده شده، مردم                   خالق: آفریننده                    نعمت:عطا، بخشش، احسان                  این همه را خالقی است: خالقی برای آنها وجود دارد.
  نهاد: شما                      مفعول: این همه خلق                     فعل: بینید (مضارع)  قید: بدین چندین بسیاری                       متمم:او                           ضمیر سوم شخص مفرد: وی (او)
  تعداد جمله: 4 جمله

  آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن
  معنی: باید خداوند را ستایش کنیم و شکرگزار نعمت های او باشیم.
  نهاد: نامشخص (هرکسی می تواند باشد)

  اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل، و غفلت از این نا اندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی گمراهی است.
  نهاد: اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق                  مفعول: روشنایی                        فعل: افزاید (مضارع)                        قید: اندر دل
  روشنایی افزاید اندر دل: دل را روشن می کند.
  نهاد: غفلت از این و نا اندیشیدن               مفعول: تاریکی                      فعل: افزاید (مضارع)                    قید: اندر دل                           و: ربط
  نهاد: نادانی فعل: است (مضارع)
  تاریکی افزاید اندر دل: باعث تاریکی دل و نادانی انسان می شود.
  غفلت: بی خبری، نادانی
  نکته: کلمات خالق، مخلوق و خلق هم خانواده هستند.
  آرایه: تضاد (اندیشیدن و نا اندیشیدن)، تضاد (خالق و مخلوق)
  تعداد جمله: 3 جمله
  باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید، ناله ی هر مرغ زار (2 جمله)
  قافیه: مرغزار/ مرغ زار                    فعل: وزید/ رسید                       نهاد: باد بهاری/ ناله ی هر مرغ زار
  ترکیب وصفی: باد بهاری/ مرغ زار                     ترکیب وصفی: طرف مرغزار/ ناله ی مرغ
  حرف اضافه: از، به                 قید: باز، به گردون
  آرایه: تشخیص (ناله ی مرغ)/ کنایه (به گردون رسید: کنایه از منتشر شدن صدا)/ تناسب (کلمات بهاری، مرغزار، گردون، مرغ زار)
  مفهوم: آمدن بهار و آواز خواندن پرندگان

  خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع                               ناله ی موزون مرغ، بوی خوش لاله زار (2 جمله)
  قافیه: لاله زار      فعل: خیز/ غنیمت شمار (امری) مفعول: جنبش/ ناله/ بو
  ترکیب اضافی: جنبش باد/ باد ربیع/ ناله ی مرغ/ بوی لاله زار                                 ترکیب وصفی: ناله ی موزون/ بوی خوش
  نهاد: برای هر دو فعل "تو" (محذوف)     
  آرایه: تناسب (مرغ، ناله، ربیع، باد) 
  معنی: بلند شو و از وزش باد بهاری، صدای آهنگین پرندگان و بوی خوش لاله زار بهره ببر.

  هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند بلبل و قمری چه خواند؟ معرفت کردگار (4 جمله و یک فعل حذف شده)
  نهاد: جمله ی اول (هر گل و برگی)/ جمله ی دوم (او)/ جمله ی سوم (بلبل و قمری)/ جمله ی چهارم (بلبل و قمری که حذف شده)
  مفعول: یاد خدا/ یاد خداوندگار برای فعل محذوف
  ترکیب اضافی: یاد خدا/ یاد خداوندگار
  آرایه: تناسب (گل، برگ، بلبل، قمری)/ تشخیص (گل، برگ، بلبل، قمری یاد خداوندگار می کند)/ تلمیح (اشاره به آیات قرآن)
  مفهوم: همه ی موجودات خداوند را ستایش می کنند.

  برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار (1 جمله "است" حذف شده)
  معرفت: شناخت                   معرفت کردگار: شناخت خداوند       قافیه: کردگار
  ترکیب اضافی: برگ درختان/ نظر هوشیار/ ورقش/ معرفت کردگار                               ترکیب وصفی: هر ورق/ درختان سبز
  آرایه: تناسب (ورق، دفتر، برگ، درخت)/ تشبیه (مشبه "برگ درختان سبز"، مشبه به "دفتر معرفت"، وجه شبه "شناخت خداوند"، ادات تشبیه حذف شده)
  معنی: هر برگی از درختان سبز در نظر انسان باهوش مانند دفتر معرفت است که سبب شناخت خداوند می شود. (با تفکر در آفرینش می توان خدا را شناخت.
  0
  چرا ریاضى یاد مى‌‌گیریم؟
  اساسا، بخاطر سه دلیله: محاسبه، كاربرد و آخرى و متاسفانه كمترین از لحاظ زمانى كه به اون اختصاص مى‌‌دیم، الهام بخش بودنه!  ریاضى علم الگوهاست و اون رو مطالعه مى‌‌كنیم تا یاد بگیریم چطور منطقى، منتقدانه و خلاقانه فكر كنیم، اما بخش خیلى زیادى از ریاضى كه تو مدرسه یاد مى‌‌گیریم بطور موثرى انگیزه دهنده نیست، و وقتى هم میپرسیم، “چرا این را یاد مى‌‌گیریم؟” چیزى كه اغلب مى‌‌شنویم اینه كه به زودی میفهمید! یا فوقش اگه دانشجوی فیزیک هم باشید، موقع تدریس درس «ریاضی فیزیک» میگند این توی فلان جای کوانتوم کاربرد داره! خب این اصلا خوب نیست! بهترنیست هر از گاهى ریاضى رو فقط به خاطر این انجام بدیم که جالبه یا زیباست؟ یا به این خاطر كه ذهن را به هیجان میاره؟  بذارید براتون مثالی بزنم از دنباله اعداد دلخواهم، اعداد فیبوناچى!

  در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شه که غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست میان. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:
  ۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱٬ ۶۷۶۵٬ ۱۰۹۴۶٬ ۱۷۷۱۱

  http://s6.picofile.com/file/8213600542/1_fibono.jpg

  .این اعداد به نام لئوناردو فیبوناتچی ریاضیدان ایتالیایی نام گذاری شده‌است  از نقطه نظر محاسبه، فهمیدنشون آسونه! مثلا یک بعلاوه یک که می‌شه دو. بعد یک بعلاوه دو که می‌شه سه، دو بعلاوه سه پنج میشه، سه بعلاوه پنج هم هشت، و الی آخر

   از لحاظ کاربرد، اعداد فیبوناچی اغلب در طبیعت به طرزی شگفت آور ظاهر می‌شند. تعداد گلبرگهای یک گل عموما عددی فیبوناچی است، یا تعداد مارپیچ‌های روی یک گل آفتاب‌گردان یا یك آناناس همینطور از قاعده سری فیبوناچی پیروی می‌کنند


  http://www.sitpor.org/wp-content/uploads/2014/01/tumblr_ljjtzhCGDW1qf0yue.jpg

  0

  1. منظور از ضرب المثل « پیداکردن دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل » چیست؟

  2. مهم ترین موضوع بعد از انتخاب دوست چیست؟ 

  3. حفظ کردن دوستی به چه معناست؟

  4. رعایت چه نکاتی به حفظ دوستی کمک می کند؟ 

  5. چرا باید دوستی حد و مرز داشته باشد؟

  6. چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد؟

  7. گاهی موقعیت هایی پیش می آید که افراد از ما درخواست های نابجایی دارند، در این موارد چه باید بکنیم؟

  8. چرا در روابط دوستانه گاهی نه گفتن سخت است؟

  9. اگر انسان بر خلاف عقیده ی خویش همه ی خواسته های دیگران را قبول کند و دیگران را راضی نگه دارد، چه اتفاقی پیش می آید؟ 

  10. معنی این شعر چیست؟ مربوط به کدام یک از توصیه های حفظ دوستی است؟

  دوست آن باشد که گیرد دست دوست   در پریشان حالی و درماندگی

  0
  Image result for ‫تفاوت های فردی‬‎

  روزی از روزها حیوانات جنگل دور هم جمع شدند تا مدرسه‌ای بسازند. خرگوش، پرنده، سنجاب و مارماهی شورای آموزشی مدرسه را تشکیل دادند. خرگوش اصرار داشت که دویدن جزء برنامه ی درسی باشد.پرنده معتقد بود که باید پرواز نیز گنجانده شود. مارماهی هم به آموزش شنا معتقد بود و سنجاب اصرار داشت که بالا رفتن از درخت نیز باید در زمره ی آموزش‌های مدرسه قرار بگیرد. شورای مدرسه با لحاظ کردن همه ی پیشنهادات دفترچه ی راهنمای تحصیلی مدرسه رو تهیه کرد و بعد قرار شد همه ی حیوانات همه ی درس‌ها را یاد بگیرند. خرگوش در دویدن نمره ی بیست گرفت اما بالا رفتن از درخت برایش دشوار بود و مرتب از پشت به زمین می‌خورد. دیری نگذشت که در اثر یکی از این سقوط‌ها مغزش آسیب دید و قدرت دویدن را هم از دست داد و حالا به‌جای نمره ی بیست، ده می‌گرفت و در بالا رفتن از شاخه ی درختان هم نمره‌اش از صفر بالاتر نمی‌رفت. پرنده در پرواز عالی بود، اما نوبت به دویدن روی زمین که می‌رسید نمره ی خوبی نمی‌گرفت، مرتب بال‌هایش می‌شکست و دیری نگذشت که در درس پرواز هم نمره‌ای بهتر از ده نصیب او نشد. در کار دویدن هم مرتب صفر می‌گرفت. صعود از تنه ی درخت‌ها هم برایش شاق بود. جالب اینجاست که تنها مارماهی که کمی ضعیف بود می‌توانست درس‌های مدرسه را تا حدودی انجام دهد و با نمره ی پایین بالا برود. اما مسئولین مدرسه خوشحال بودند که همه ی دانش‌آموزان، همه ی دروس را می‌خوانند.
  ما به این داستان می‌خندیم اما واقعیتی است که وجود دارد. همه ی تلاش ما بر این است که همه را مثل هم کنیم. در حالی که وظیفه ی راستین آموزش، باید یاری رساندن به فرد باشد تا او منحصر به فرد بودن خود را کشف کند و به سوی تکامل خود یگانه‌اش پیش رود.
   
  برداشتی از کتاب: زندگی عشق و دگر هیچ 
  نویسنده: لئو بوسکالیا / مترجم: مهدی قراچه باغی / نشر: دایره

  تفاوتهای فردی یکی از بنیادی‌ترین حقایق دنیای پیچیده انسانی است. انسانها با هم متفاوتند و اصولاً تداوم حیات اجتماعی بشر، در گرو متفاوت بودن انسانهاست. پذیرفتن این اصل، تغییراتی اساسی در نگاه ما به هستی پدید می‌آورد و نظام آموزشی ما را دستخوش دگرگونی‌های فراوانی می‌کند. بحث تفاوتها، سالهاست که به طور جدی وارد مباحث روان‌شناسی شده است. 
  تأمل در دنیای شگفت‌انگیز انسانها، ما را به این باور می‌رساند که تفاوتهای افراد یکی از جوهری‌ترین مسائل هستی است. انسانها با هم تفاوت دارند و این مسأله، با همه بداهت و سادگی انکارناپذیرش، همواره مورد غفلت قرار گرفته و چه بسا تفاوتها دستمایه ی اختلافات و کشمکش‌های ویرانگر شده است. گویی ما انسانهای خودپسند همواره دنیا را به دو بخش تقسیم می‌کنیم: من و باطل؛ یعنی من و هر چه پیوندی با من دارد، خوب، زیبا، پسندیده و حق است و هر چه جز آن، یکسره زشت و ناپسند و باطل! نتیجه ناگزیر این تفکر آن است که هر چه جز من است، یا باید نابود شود، یا باید همرنگی با مرا بپذیرد! از این رو بخش زیادی از تلاشهای ما صرف یکدست‌سازی محیط و تصفیه آن می‌شود و این تلاش، حتی اگر به نتیجه دلخواه بینجامد، از آنجا که حرکتی خلاف طبیعت است، حتماً محکوم به نابودی است و آسیب‌های زیانباری را به جهان وارد می‌سازد.


  هر انسانی نه تنها خویش تن است بلکه محل یا مرکز یا مقصد بی همتا، ویژه، همیشه والا و برجسته و شایان توجهی است که در آن پدیده های دنیا فقط یک بار با یکدیگر تلافی میکنند و نه بیشتر. و به همین دلیل است که داستان یا روایت سرگذشت هر انسان اهمیت، جاودانگی و حرمت و تقدس می یابد و از این روست که هر آدمی مادامی که زندگی میکند و خواست و اراده ی طبیعت را برآورده می سازد آفریده ای شگفت انگیز است، و سزاوار توجهی بی نهایت.

  رمان دمیان / نویسنده: هرمان هسه/ مترجم: عبدالحسین شریفیان
  0

  شرایط مطالعه، مواردی هستند که با دانستن، به کارگیری و یا فراهم نمودن آنها می توان مطالعه ای مفیدتر و با بازدهی بالاتر داشت. در واقع این شرایط به شما یاد می دهند چگونه از زمانهای مطالعه، بهره‌وری بالاتری داشته باشید. به شما می آموزند قبل از شروع مطالعه چه اصولی را به کار گیرید، در حین مطالعه چه مواردی را فراهم سازید و چگونه به اهداف مطالعاتی خود برسید. (روی ادامه ی مطلب کلیک کنید)


  1. برای موفقیت در مطالعه، باید درست آغاز کنید: یعنی برنامه درسی خود را طوری تنظیم کنید که از خواندن کتاب ها، هدفی واضح و روشن را دنبال کنید.

  •  درس های خود را طوری برنامه ریزی کنید که هنگام مطالعه، ابتدا کتاب های آسان را بخوانید نه کتاب های مشکل را.
  •  در هنگام مطالعه یک کتاب، ابتدا از قسمت‌های آسان و جذاب شروع کنید و بعد به سراغ بخش های مشکل تر آن بروید. این کار را می توانید با مرور قسمت‌های خوانده شده قبلی آغاز کنید. قسمت‌های آسان و جذاب علاقه ی شما را به خواندن افزایش می دهند.
  •  در برنامه ریزی درسی خود، موضوع‌های مشابه را پشت سر هم قرار ندهید و آنها را یکی پس از دیگری مطالعه نکنید؛ تا حد ممکن بین آنها فاصله بگذارید.
  •  اگر می خواهید چند کتاب را در یک روز مطالعه کنید ابتدا زمان های خواندن و ترتیب قرار گرفتن آنها را مشخص کنید و بعد به مطالعه بپردازید.
  •  حتی المقدور برای یک کتاب بیش از دو ساعت وقت در نظر نگیرید و زمان های مطالعه را به مدت های دو ساعته تقسیم کنید. تصور نکنید که هر چقدر زمان مطالعه یک کتاب بیشتر باشد بهتر است؛ بر عکس هر چقدر زمان کوتاه گردد و موضوع مورد مطالعه عوض گردد، میزان یادگیری افزایش می یابد.
  •  اگر می خواهید در شش روز هفته شش کتاب بخوانید، هرگز هر کتاب را در یک روز نخوانید؛ برای شش روز، شش کتاب در نظر نگیرید. بهتر است هر روز را به شش قسمت تقسیم کنید و در هر قسمت، یک کتاب بخوانید و این روند را در شش روز هفته ادامه دهید.
  •  به روش تدریجی درس بخوانید؛ یعنی در طول سال تحصیلی درس بخوانید و خواندن دروس را به شب های قبل از امتحان موکول نکنید. مطالعه تدریجی و با تداوم در طول سال تحصیلی بسیار بهتر از مطالعه فشرده و با تراکم در چند روز قبل از امتحان است.


  2. برنامه ریزی: یکی از عوامل اصلی موفقیت داشتن برنامه منظم است. برنامه ریزی صحیح این است که چگونه از وقت و امکانات موجود حداکثر استفاده را ببرید. عدم برنامه ریزی صحیح باعث اتلاف وقت شده و بازده مطالعه بسیار کاهش می یابد. نکته ای که در این جا قابل ذکر می باشد این است که داشتن برنامه مهم است ولی مهم تر از آن اجراء برنامه است.

  الف) برنامه ریز درسی: بهترین برنامه ریز درسی، خود فرد است. یعنی هر شخص باید با توجه به شرایط روحی، جسمی، محیطی، زمانی، علاقه، هدف، نقاط ضعف و قوت خویش برای خودش برنامه ریزی کند.

  ب) کوتاه ساده و قابل اجراء بودن برنامه صحیح است: یعنی هر قدر برنامه حجیم و سخت باشد تاثیر منفی بر روحیه فرد می گذارند و به خاطر پیچیدگی شان، غالباً با شکست مواجه می شوند. هر قدر برنامه کوتاهتر و ساده تر باشد، شخص راحت تر آن را در زمان تعیین شده انجام می دهد و تجربه ای موفق در زمینه ی برنامه ریزی کسب می کند و این تجربیات موفق در رسیدن به موفقیت‌های بعدی تاثیر به سزایی خواهند داشت.

  پ) اجرای برنامه در زمان مشخص: وقتی برنامه ای را نوشته‌اید باید آن را در زمان مشخص اجرا کنید. اگر نظم خاصی در اجراء برنامه داشته باشید، به راحتی می توانید به اهداف خویش برسید. کسانی که نظم و ترتیب در اجراء برنامه را رعایت نمی کنند، غالباً برنامه‌های آنان با شکست مواجه می شود.

  3. نظم و ترتیب: « اساس هر سازمانی به نظم آن بستگی دارد.»

  رعایت نظم از شرایط مهم مطالعه به حساب می آید. چرا که نظم به ایجاد تمرکز حواس کمک می کند. همچنین وقتی که نظم بر پا شد، یادگیری بهتر صورت می گیرد. اگر اتاق و میز مطالعه نامنظم باشد موجب حواس پرتی و اختلال در یادگیری می شود. توجه داشته باشید هر جور که مطالب را به حافظه بدهید، بر همان اساس نیز می توانید آنها را بازیابی کنید.

  4. حفظ آرامش: « آرامش ضمیر ناخود آگاه را پویا و فعال می کند.»
  درسی را که با آرامش بخوانید قطعاً بهتر می توانید بیاموزید. برای آنکه بازده مطالعه خود را بالا ببرید، در سخت‌ترین شرایط و حتی کوتاهترین زمان، نباید مضطرب شوید. سعی کنید در این مدت کوتاه با آرامش خاطر مطالعه کنید. مطالعه بدون اضطراب و خونسردی کامل، تاثیری بسیار مثبت در افزایش میزان یادگیری دارد.

  توجه داشته باشید که حفظ خونسردی و آرامش، هرگز به معنای بی خیالی و بی حالی نیست، بلکه به معنی وضعیتی هوشیار همراه تمرکز حواس و بدون دلهره است. روانشناسان معتقدند که اضطراب کم برای مطالعه و موفقیت لازم است، زیرا شخص را به تحرک و فعالیت وا می دارد و باعث می شود که به طور جدی به درس خواندن بپردازد. 

  اما اگر این اضطراب از حد معمول خود خارج شود و استرس و دلهره در فرد ایجاد کند، نه تنها مفید نیست بلکه مانع از فعالیتهای وی شده و حتی در جلسه امتحان مانع از یادآوری آموخته‌های شخص می شود. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که در اغلب موارد، اضطراب، ناشی از تفکرات منفی شماست.

  وقتی که نسبت به امتحان تصور منفی دارید، از آوردن نمره کم می ترسید و عواقب قبول نشدن را در نظر می گیرید. در نتیجه تصورات منفی، موجب اضطراب می گردند و اضطراب سدی در راه کارایی حافظه می گردد و این عمل خود اضطراب بیشتر را به دنبال خواهد داشت و نهایتاً اینکه این سیکل معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.

  5. استفاده صحیح از وقت: «بنیامین فرانکلین می گوید: "پس وقت را تلف نکنید زیرا زندگی از وقت تشکیل شده است".»

  استفاده ی صحیح از وقت و هدر ندادن آن بسیار مهم است. چرا که زمان از دست رفته را نمی توان مجدداً باز یافت. زمان را نمی توان ذخیره کرد، نمی توان خرید و یا فروخت و نمی توان از 24 ساعت دیگران قرض گرفت. زمان سرمایه ای است که اگر مورد استفاده قرار نگیرد، از دست می رود در حالی که یک سرمایه مالی این چنین نیست. اگر منصف باشیم با کمی دقت و تامل در می یابیم که مشکل اصلی کمبود وقت نیست، بلکه در نحوه استفاده از آن است.

  6. سلامت و تندرستی: « عقل سالم در بدن سالم است.»

  سلامت جسمی و روانی در یادگیری تاثیر به سزا دارد.

  7. تغذیه مناسب: « تغذیه صحیح نقش مهمی در سلامتی دارد.» 
  غذا را به موقع و سر وقت بخورید، از خوردن غذا در ساعت‌های گوناگون و بدون نظم و برنامه به پرهیزید. سعی کنید صبحانه و ناهار و شام را در ساعات معین بخورید. به برنامه غذایی خود نیز نظمی خاص بدهید.

  8. تنفس صحیح: « یکی از مهمترین اعمال بدن انسان، تنفس است.»
  تنفس عمیق باعث می شود که ما در هر نفس اکسیژن بیشتری را به شش‌های خود برسانیم. این اکسیژن به سلول های مغزی که خود ذخایر اکسیژن کمی دارند کمک می کند تا فعالیت بیشتری داشته باشند. افزایش فعالیت این سلول ها یعنی پمپاژ بیشتر یون ها بین دو سری غشاء سلول به خصوص برای یون‌های سدیم و کلسیم که به خارج غشاء می روند و پتاسیم و کلر که به داخل آن می آیند.

  هرگاه تغییرات غشاء نرون به نرون بعدی منتقل شود، این تغییرات به نوبه خود مسیرهای جدیدی برای انتقال از راه مدارهای عصبی می شوند و وقتی این مسیرهای جدید برقرار شدند با تفکر ما فعال می شوند و خاطره‌ها را مجدداً تولید می کنند. 

  این فرآیند، که حافظه نام دارد، کاملاً به اکسیژن نیاز دارد. به همین دلیل است که در هوای آلوده به دود سیگار و سایر گازهای سمی بازده یادگیری و حافظه به شدت کاهش می یابد. از سوی دیگر تنفس صحیح و عمیق باعث می شود که سیستم ایمنی ما فعالتر شود. بنابراین حرکات عضلانی و تنفس عمیق، جریان لنفاوی را به راه می اندازد و باعث می شود که گردش خون بهتر انجام شود. خود لنف بهتر کار کند و سیستم ایمنی تقویت شود.

  9. ورزش: « ورزش کلید عمر طولانی است.»
  شما می توانید ورزش های دلخواه خود را انتخاب کنید و در برنامه روزانه خود قرار دهید. به طور مثال پیاده روی یکی از ورزش های مفید و مناسب و در عین حال بسیار ساده و برای عموم امکان پذیر است. علاوه بر پیاده روی از ورزش های مفید برای کسب تمرکز فکر و پرورش حافظه «یوگا» است. یوگا به معنای تمرکز نیرو در اصطلاح هندی یعنی تمرکز فکر و حواس. با انجام تمرینات یوگا می توانید تمرکز حواس خود را بهبود بخشید.

  10. استراحت مغزی: « هنگامی که خسته هستید، مطالعه نکنید.»
  برای انجام کارهای فکری خصوصاً مطالعه باید مغز کاملاً آماده و سرحال باشد تا در به خاطر سپردن مطالب مشکل نداشته باشد. شما می توانید از روش های مختلف و دلخواه خودتان برای رفع خستگی استفاده کنید، اما یکی از روش های مناسب برای رفع خستگی تنفس عمیق است. همچنین یک خواب سبک و کوتاه در مواقعی که خیلی خسته هستید در برطرف کردن خستگی بسیار مناسب است.

  11. خواب کافی: « خواب فراگیری و حافظه را تقویت می کند.»
  یک خواب 8-6 ساعته معمولاً کافی است. بنابراین سعی کنید طوری برنامه‌های درسی خود را تنظیم کنید که شبها حداقل 6 ساعت بخوابید تا مغز شما به اندازه کافی استراحت کند. همچنین خواب نیم تا یک ساعت (ظهرها بعد از ناهار) بسیار مناسب است.

  12. درک مطلب: « آنچه در حافظه بلندمدت باقی می ماند، معنی مطالب است.»
  سعی کنید هنگام مطالعه، مطالب را به خوبی درک کنید تا بتوانید به راحتی آنها را به خاطر بسپارید. نکته ای که در درک معنی تأثیر بسزا دارد و بازده مطالعه را بسیار افزایش می دهد، یادداشت برداری مطالب خوانده شده است. یادداشت برداری در افزایش میزان یادگیری بسیار مؤثر است.

  13. تشویق و پاداش: «تشویق نیروهای ذهنی و روانی را به فعالیت وا می دارد.»

  14. شرطی شدن: « شرطی شدن به تمرکز حواس کمک می کند.»
  برای یادگیری و ایجاد تمرکز حواس شرطی شدن نسبت به مکان و زمان مطالعه نقش مهم دارد. برای آنکه تمرکز حواس راحت تر به دست آید و سریعتر برای آن آماده شوید، باید به مکان و زمان مطالعه خود را شرطی کنید.

  15. تحرک مغزی: « هنگام مطالعه نباید کاملاً آرام نشست.»
  منظور از تحرک، حرکت کردن و راه رفتن در حین مطالعه نیست و یا هدف از حرکت، فعالیت زیاد بدنی نیست که در این صورت نیز تمرکز حواس مختل می شود و میزان یادگیری کاهش می یابد. اصولاً بهترین وضعیت برای مطالعه، نشستن پشت میز است نه حرکت کردن و راه رفتن. منظور از تحرک این است که در حین مطالعه هر چند دقیقه، یک بار حرکتی کوچک داشته باشید تا گردش خون در مغز بهبود یابد و بهتر بتوانید مطالب را بیاموزید. حتی با چند حرکت ساده سرو بدن می توانید از حالت رکودی و رخوت جلوگیری کرده و با تمرکز بالاتری درس بخوانید.

  16. اتاق مطالعه: « اتاق مطالعه باید آرام باشد.»
  اتاق مطالعه باید ساکت و آرام و تا حد ممکن از عکس، پوستر و اشیایی که موجب حواس پرتی می شوند، خالی باشد. نور اتاق باید کافی و مناسب باشد. بهترین نور برای مطالعه روشنایی روز است. نور باید در سطح اتاق پخش گردد. بنابراین چراغ مطالعه برای درس خواندن مناسب نیست. نور نباید کم باشد. اتاق مطالعه باید از تهویه مناسبی برخوردار باشد. در مطالعه فاصله چشم تا کتاب باید رعایت شد و فاصله مناسب حدود 40-30 سانتی متر است. میز مطالعه باید از نظر ارتفاع وسعت و رنگ مناسب باشد.

  17. زمان مطالعه: واقعیت این است که هیچ زمانی به طور دقیق و انحصاری برای مطالعه وجود ندارد. زمان مطالعه بستگی به خودش دارد که چه موقع از نظر جسمی و روانی آمادگی لازم را دارید. نکته ای که در مورد زمان مطالعه باید رعایت کنید استراحت چه قبل از مطالعه و چه بعد از مطالعه را باید در نظر گرفت. نیم ساعت مطالعه و 5 دقیقه استراحت، روش بسیار خوبی برای مطالعه کردن است.

  زیرا اولاً شما آستانه یادگیری را رعایت می کنید و ثانیاً با استراحت کوتاه، فرصتی برای مغز در نظر می گیرید تا به تجزیه و تحلیل اطلاعات بپردازد. باید یادآور شد که نیم ساعت مطالعه و 5 دقیقه استراحت به این معنی نیست که دقیقاً بعد از نیم ساعت مطالعه حتماً استراحت کنید حال اگر چند دقیقه این طرف و آن طرف شد، اشکالی ندارد. اما بهتر است بیش از 45 دقیقه نشود. 

  0
  نتیجه تصویری برای طبقه بندی

  دکارت می گوید «یادگیری چیزی نیست جزء طبقه بندی مطالب» پس اگر می خواهید مطالب را طبقه بندی کنید به چند توصیه زیر توجه ویژه داشته باشید و برای هر دفتر اهمیت ویژه ی قائل باشد.

  دفتر نکات: 
  هنگام مرور مطالب هر مبحث یک دفتر به نام دفتر نکات اختصاص دهید ونکته های مهم و پر کاربرد در تست ها و تمارین در این دفتر بنویسید.

  دفتر اشکالات:
  هنگام تمرین وتست برای هر مبحث می توانید یک دفترچه برای اشکالات خود قرار داده و اشکالات خود را درآن بنویسید.

  دفتر موضوع های مرتبط باهم: 
  در این دفتر موضوع های مرتبط باهم را جمع آوری می کنید؛ به مرور زمان این نکته ها را میتوانید به دست آورید.

  دفتر تجزیه و تحلیل: 
  در این دفتر سوالاتی که ذهن شما را مشغول می کند و زمان زیادی در هنگام آزمون را به خود اختصاص می دهد جمع آوری می کنید. (به یاد داشته باشید که موضوع های هر سوال را مشخص کنید.)

  دفترچه مرور: 
  یک دفترچه برای مباحثی که مرور دارید قرار دهید و تاریخ های مرور هر مبحث را به صورت جدول در آن ذکر کنید.

  دفتر اشکال،جداول و نمودارها: 
  برای درس های شیمی؛ زمین و زیست می توانید یک دفتر اختصاص دهید و شکل ها و. مهم آن درس را در آن ذکر کنید. 
  0
  ،کاریکاتورهای مفهومی، کاریکاتور و تصاویر طنز، کاریکاتور جدید،کاریکاتور و تصاویر طنز

  بی عوض دانی چه باشد در جهان؟
  عمر باشد عمر.، قدرش را بدان.!

  «شیخ بهایی»

  دانشکده اسمیت، دانشکده دخترانه‌ای در ماساچوست، برنامه‌ای به نام «خوب شکست خوردن» ایجاد کرده است تا به دانش‌آموزانش آموزش دهد کههمه ما باید برای یادگیری ایستادگی به خرج دهیم.
  آنچه در تلاش هستیم تا یاد بگیریم این است که شکست اشکال یادگیری نیست، بلکه ویژگی آن است.
  در واقع وقتی دانش‌آموزان در این برنامه ثبت‌نام می‌کنند، یک «گواهی شکست» دریافت می‌کنند که اظهار می‌کند آنها به این وسیله در یک رابطه، پروژه، تست یا هر ابتکار دیگری برای خرابکاری یا شکست مجاز هستند.
  دانش‌آموزانی که برای مدیریت شکست آماده هستند، کمتر ضعیفند و نسبت به کسانی که انتظار عملکرد بی‌نقص را دارند جسورانه‌تر رفتار می‌کنند.

  این درسی است که ارزش به‌کارگیری در کسب‌ و‌ کار را نیز دارد. پاتریک دایل، مدیر ارشد اجرایی پیتزا دومینو از سال ۲۰۱۰، یکی از موفق‌ترین دوره‌های هفت ساله رهبری کسب‌ و‌ کار را در هر زمینه‌ای داشته است. اما او معتقد است که همه پیروزی‌های شرکتش به‌خاطر میل او برای مواجهه و به چالش کشیدن احتمال اشتباهات و گام‌های غلط است. 
  دایل در یک ارائه برای مدیران ارشد اجرایی دیگر، دو چالش بزرگ را توصیف کرد که در مسیر شرکت‌ها و افرادی وجود دارد که نسبت به شکست صادق‌تر هستند:

  به گفته او، اولین چالش آن چیزی است که او «سوگیری حذف» می‌نامد؛ واقعیتی که اکثر افراد با یک ایده جدید، پیگیری ایده‌شان را دنبال نمی‌کنند چون اگر آنها چیزی را امتحان کنند و آن کار به سرانجام نرسد، این عقب‌نشینی ممکن است به شغل آنها آسیب برساند. 

  دومین چالش فائق آمدن بر آن چیزی است که او «ضررگریزی» می‌نامد؛ گرایشی که موجب می‌شود افراد ترجیح دهند به‌جای تلاش برای برنده شدن، چیزی را از دست ندهند؛ چون برای اکثر ما «درد از دست دادن دو برابر لذت به‌دست آوردن است.» 

  دایل می‌گوید «اجازه برای شکست خوردن، انرژی‌بخش و شرط ضروری برای موفقیت است» و شاید این مهم‌ترین درس برای همه باشد: 
  "بدون شکست خوردن هیچ نوع یادگیری وجود ندارد و بدون شکست هیچ موفقیتی ممکن نخواهد بود."