امروز دوشنبه 06 بهمن 1399
aghaghia.cloob24.com
0
Related image

اول؛ با مشکلاتش واقع بینانه برخورد می کند و مهارت لازم برای حل آن دارد؛ به همین خاطر حتی الاامکان فرافکنی نمی کند.

دوم؛ بدون برنامه ریزی کاری را شروع نمی کند، حتی وقتی به خرید میرود دقیقا میداند چه باید تهیه نماید، چون بر طبق نیازهای معقول خودش است.

سوم؛ به دنبال اولین ها و بهترین ها نیست؛ بیش از اندازه ها را از زندگی اش حذف می کند، نه بیش از اندازه محبت می کند نه بخاطر رقابتی زندگی اش را تعطیل می کند، همواره تعادل و میانه رو هست.

چهارم؛ بین انتظارات منطقی و انتظارات کاذب خود و دیگران تفاوت می گذارد. با رفتارهای افراطی خودش به انتظارات بیش از حد دامن نمی زد؛ که بعدا مشکل ساز می شود.

پنجم؛ بدون ترسیم نقش ذهنی و آینده نگری، کاری را شروع نمی کند؛ اهدافش را درونی سازی می کند که باعث لذت بخش و شیرین شدن مسیر زندگی می شود.

ششم؛ توانایی مهارت نه گفتن را دارد. به کاری که دوست ندارد و هیچ فایده فردی و اجتماعی ندارد تحث تاثیر دیگران وادار به انجامش نمی شود؛ رک و قاطع است ولی ادب و متانت در رفتارش مشخص است.

هفتم؛ زندگی کردن برایش اهمیت دارد. نه به فکر آرزوی های دور و دراز است نه در گذشته خود سیر می کند. بلکه زندگی در زمان حال برایش تقدم و ارجحیت دارد. فرصت های زندگی را تبدیل به بیشترین شادکامی برای خود می کند.

هشتم؛ زندگی تک بعدی را کنار می گذارد. مشغله های فراوان و زیاد باعث نمی شود که به خانوادش کم توجهی کند.در هر موقعیتی وظایف و نقش خود را به خوبی ایفا می کند. در جامعه شهروند خوب، مهندس برجسته وکارگر زحمتکش است و هر شغل و سمتی که داشته باشد در خانواده نقش خود را به درستی ایفا می کند.

نهم؛ حرف و عملکردش تقریبا یکی است. حرفی را می زند که توانایی عمل کردن به آن را دارد. نه بیشتر از توانایی وامکاناتش حرف می زند، نه تمام توانایی خود را برای دیگران بازگو می کند. از جو و هیجانات مقطعی، زاویه می گیرد. از تمجید و چاپلوسی فاصله می گیرید.

دهم؛ کمتر قضاوت می کند بیشتر فکر می کند،کمتر حرف می زند بیشتر مطالعه می کند.
ارسال دیدگاه