امروز جمعه 13 تیر 1399
aghaghia.cloob24.com
0
Image result for ‫محور مختصات‬‎
نکته 1: اگرنقطه ای روی محورطول باشد،طول دارد ولی عرض ندارد. یعنی عرض آن صفراست و اگرنقطه ای روی محورعرض باشد، عرض دارد ولی طول آن صفراست.

نکته 2: برای قرینه کردن هر نقطه نسبت به محورطول،کافی است فقط عرض نقطه را قرینه کنیم.

نکته 3: برای قرینه کردن هرنقطه نسبت به محورعرض،کافی است فقط طول نقطه را قرینه کنیم.

نکته 4: برای قرینه کردن هر نقطه نسبت به مبداءمختصات، هم طول و هم عرض را قرینه می کنیم.

نکته 5: برای قرینه کردن یک نقطه نسبت به نیمساز ربع اول و سوم کافی است جای طول و عرض را با هم عوض کنیم.

نکته 6: برای قرینه کردن یک نقطه نسبت به نیمساز ربع دوم و چهارم،کافی است علاوه برجابه جاکردن طول و عرض باهم،آن ها را قرینه کنیم.

نکته 7: هر نقطه روی نیمساز ربع اول وسوم دارای طول و عرض مساوی است و هرنقطه روی نیمساز ربع دوم و چهارم، دارای طول و عرض قرینه است.

نکته 8: اگرنقطه ای روی نیمسازهای ربع اول و سوم یا ربع های دوم و چهارم قرارگیرد، فاصله اش ازمحورهای مختصات به یک اندازه است.

نکته 9: برای به دست آوردن نقطه ی وسط یک پاره خط، میانگین مختصات دو سرپاره خط را حساب می کنیم.

نکته 10: برای به دست آوردن قرینه ی یک نقطه مانند A نسبت به نقطه ای دیگر مانند B، طول و عرض B را دو برابرکرده،منهای طول و عرض Aمی کنیم.

نکته11: اگرA،B،C،D،مختصات رأس های یک متوازی الاضلاع باشند،مجموع مختصات های راس های روبروباهم برابرند.

نکته12: درقرینه ی هرنقطه نسبت به هرخط افقی، (موازی محورطول)،طول نقطه تغییرنمی کند.

نکته 13: اگرنقطه ای راصفردرجه یا360 درجه دوران دهیم،مختصات نقاطش تغییرنمی کند.

نکته14: قرینه ی صفر،صفراست.بنابراین صفرتنهاعددی است که قرینه اش باخودش برابراست.

نکته 15: برای جمع دو عدد صحیح،،هم اگر دو عدد هم علامت باشند،یکی ازعلامتها را گذاشته و دو عدد را با هم جمع می کنیم.

نکته 16: برای جمع دو عدد صحیح، اگر از دو عدد داده شده،یکی مثبت و دیگری منفی باشد، ابتدا علامت عدد بزرگ را نوشته و سپس دو عدد را بدون در نظر گرفتن علامتشان از هم کم می کنیم.

جمع بندی نکته ی 16 و 15:
درجمع دوعددصحیح، ((جورجور باشن،جمع می شوند،ناجورباشندکم می شوند))
جورجور: هم علامت
ناجور: هم علامت نباشن

نکته 17: برداری که ابتدا و انتهایش یک نقطه باشد، بردارصفراست.

نکته 18:
درانتقال مبدامختصات ازطول(0) عرض(0)،به طول(m) وعرض (n)،مختصات جدیدنقطه ی A به صورت زیرمی شود:
طول مبداجدید(m) _ طول قدیم A = طول جدیدA
عرض مبداجدید(n) _ عرض قدیمA = عرض جدیدA

نکته 19:
انتهای بردار= طول بردار+ ابتدای بردار: رابطه ی جمع دریک بردار
ابتدای بردار= طول بردار _ انتهای بردار: رابطه ی تفریق (1)
طول بردار= ابتدای بردار _ انتهای بردار: رابطه ی تفریق (2)

نکته 20: اگرعددی را به تعداد زوج بارقرینه کنیم،آن عددتغییرنمی کند. زیراقرینه ی قرینه ی، هرعدد، خودش است. اما اگرعددی را به تعداد فرد قرینه کنیم،علامت آن عوض می شود. در واقع قرینه می شود.

دو نکته دیگه جهت کامل شدن نکات قبلی
نکته 21: در انتقال شکل محیط و مساحت تغییر نمی کند.

نکته 22: برای بدست آوردن مختصات یک نقطه نسبت به نقطه قرینه کافیست مختصات نقطه قرینه را دو برابر کنیم و مختصات نقطه را از آن کم کنیم‌.
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه